לימודים לתואר שלישי

חברי ועדת הדוקטורט: פרופ' חנוך קפצן (יו"ר), פרופ' רפי למפרכט פרופ' מונא מארון,  פרופ' קובי רוזנבלום, פרופ' גל ריכטר לוין.

 

מידע למועמד.ת

 

 

תוכנית הלימודים מיועדת להכשיר סטודנטים מצטיינים, תוך שימת דגש על מחקר אינטגרטיבי מהרמה המולקולארית דרך הרמה התאית ועד לרמות הארגון המערכתי וההתנהגות. בהתאם, תכניות הלימודים והמחקר שמות דגש על מחקר בין-תחומי והפעלת שיטות מחקר מגוונות, משימוש בשיטות מולקולאריות וטכנולוגיות אלקטרופיזיולוגיות מתקדמות דרך שימוש בסורקי מוח ועד אנליזה התנהגותית.

יתקבלו ללימודים תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני (M.Sc.. או תואר מקביל) במסלול עם כתיבת תזה בתחומי מדעי החיים או המדעים המדויקים, שהגישו עבודת תזה שאושרה. לקבלה לחוג דרוש ציון כללי ממוצע של 85 לפחות בתואר המוסמך, כאשר הציון על עבודת התזה הוא 86 לפחות. מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מחו“ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויב לעמוד בהצלחה בבחינת GRE. כמו-כן יתבקשו מועמדים ללימודים להציג שני מכתבי המלצה, מתוכם אחד מהמנחה שלהם בתזה לתואר מוסמך.

רשימת המסמכים הנדרשים להרשמה

פורמט קורות חיים

תכנית המחקר והלימודים

משך תכנית המחקר והלימודים הינו ארבע שנים. לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ידרשו התלמידים למלא במהלך לימודיהם את התנאים הבאים:

 

א. בחירת מנחה ונושא מחקר

תלמידים העומדים בקריטריונים לקבלה, ידרשו להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה עם קביעות באוניברסיטת חיפה) ולסכם על נושא המחקר. קבלה לדוקטורט תלויה בהודעה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. לפני הצגת המועמדות, על הסטודנט להגיש הצהרת כוונות לגבי תכנית המחקר, שתכלול הצגה של בעיית המחקר ושל שיטות המחקר העיקריות.

 

ב. קורסים וסמינריונים

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי החובה בהיקף של (10 שש"ס) מתוך הקורסים הבאים:

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

* כל הקורסים הינם חובה מלבד האפשרות לבחור בין הקורס "סמינר בנושאים מולקולאריים" לקורס "סמינר במחקרים אלקטרו פיזיולוגיים" לבין "סמינר במוח והתנהגות" לבין "סמינר פלסטיות ותהליכי למידה במוח האדם".

* השתתפות בסמינר נוירוביולוגיה הינה חובה לכל אורך הלימודים. זהו סמינר מחלקתי בו מתארחים מרצים מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל.

* התלמידים יידרשו להשתתף בימי עיון חוגיים לדוקטורנטים (1-2 בשנה) וכן במפגש החוגי השנתי (Departmental Retreat).


ג. תוכנית המחקר ואישורה

במהלך השנה הראשונה יהיו התלמידים במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. במהלך השנה הזו יכתבו התלמידים את התוכנית המפורטת למחקר הדוקטורט באנגלית בפורמט המקובל של הצעת מחקר לאקדמיה הישראלית (עד 25 עמודים כתובים), כולל תוצאות ראשוניות. תכנית המחקר תהיה מקורית ובעלת סיכוי סביר לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר. לפני הגשת ההצעה היא תועבר לוועדת הדוקטורט בחוג לשם בדיקה פנימית על-ידי אחד מחברי הסגל בחוג ולאישורו. עם הגשת הצעת המחקר הסופית ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה, תמנה הרשות ללימודים מתקדמים, במידת הצורך, ועדה מלווה לכל דוקטורנט על בסיס המלצת הועדה החוגית. אחד מחברי הועדה המלווה יהיה מאוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל. הצעת המחקר תיבדק על-ידי קורא/קוראים חיצוניים או הוועדה המלווה (במידה והוקמה), ותאושר ע"י ועדת הדוקטורט. לאחר אישור הועדה החוגית, יעברו הסטודנטים למעמד של תלמידי מחקר שלב ב'. תכנית המחקר תוצג על ידי הסטודנט במסגרת ימי העיון החוגיים.

 

 

ד. ביצוע המחקר ודו"ח התקדמות

בתום כל שנה מיום אישור תכנית המחקר יגישו תלמידי המחקר דו"ח התקדמות לוועדה החוגית, החתום ע"י המנחה. אל הדו"ח רצוי לצרף כתבי יד שנשלחו לפרסום במידה וקיימים.

 

ה. הגשת עבודת ד"ר לשיפוט

עם סיומו, יסוכם המחקר באחת משתי הדרכים הבאות:

(1) שלושה מאמרים מדעיים לפחות שהתקבלו לפרסום או פורסמו בעיתונות מקצועית ברמה גבוהה, בהם הייתה לתלמיד תרומה משמעותית, הן בתכנון וביצוע הניסויים והן בכתיבתם. ככלל, תרומתו של התלמיד לעבודה תבוא לידי ביטוי בהיותו ראשון ברשימת המחברים. במקרים מיוחדים תאשר הוועדה בקשה מנומקת של המנחה לכלול בעבודה מאמר אחד בו מופיע התלמיד כמחבר לא ראשון. המאמרים יהוו פרקים בעבודת הדוקטורט בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי.

 

(2) חיבור רגיל. במקרה כזה לא יכלול החיבור יותר ממאה עמודים (לא כולל נספחים).

תוצאות מחקרי הדוקטורט יוצגו על-ידי התלמידים בהרצאה סמינריונית במסגרת החוג.

 

 

ו. שיפוט עבודת הד"ר

לאחר אישור הגשת העבודה לשיפוט ע"י הגורמים המוסמכים לכך, תועבר עבודת הדוקטור לרשות ללימודים מתקדמים להמשך הליך השיפוט בהתאם לתקנון תואר שלישי.

 

מסלול ישיר לתואר שלישי

בחוג לנוירוביולוגיה ע"ש יוסף סגול קיים מסלול ישיר לדוקטורט. המסלול מיועד לבעלי תואר B.Sc.. מצטיינים עם ממוצע גבוה (לפחות 90), בעלי המלצות מתאימות ומותנה בשמירה על ציון ממוצע גבוה מאוד בשנה הראשונה של הלימודים.

בנוסף, תלמידי שנה א' מצטיינים של התאר השני בחוג יוכלו לעבור למסלול דוקטורט משולב. תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט יידרשו להשלים מכסת קורסים בהיקף של 36 שש"ס. תלמידי המסלול יגישו את הצעת המחקר שלהם לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודיהם.